KOMO

Thank you, Kathi Goertzen

Today, very sad news in Seattle. KOMO News has reported that their longtime anchor Kathi Goertzen died ...